ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม เดิมชื่อ โรงเรียนดู่พงษ์พิทยาคม  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1  มิถุนายน พ.ศ.2520  เป็นโรงเรียนประจำตำบล  สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ  ตามประกาศกรมสามัญกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 31  มกราคม พ.ศ.2532  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่นั้นมา  โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ 45 หมู่ 8  บ้านพวงพยอม  ตำบลดู่พงษ์  อำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน  ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด 41 ไร่ 89 ตารางวา  เป็นเนื้อที่ที่ได้รับการบริจาค  จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกัน รวมทั้งหมด 7 แปลง  ดังรายนามต่อไปนี้

          แปลงที่ 1         นายบุญชุม    สุทธเขต

          แปลงที่ 2         นายตั๋น   คำชมภู

          แปลงที่ 3         นางศรีมวล   สมบัติใหม่

          แปลงที่ 4         นางจันตา  คำชมพู

          แปลงที่ 5         นางสมหมาย   แดงหา

          แปลงที่ 6         นายสวัสดิ์  สุธรรม

          แปลงที่ 7         นายก้อน   สุธรรม

          ปีการศึกษา 2520  สร้างอาคารชั่วคราวด้วยเงินบริจาค จากสภาตำบล  ปัจจุบันปรับปรุงเป็นโรงอาหารและโรงเก็บรถ

          ปีการศึกษา 2521 สร้างอาคารชั่วคราว  ด้วยเงินงบประมาณกรมสามัญศึกษา  จำนวน 120,000 บาท ปัจจุบันเป็นห้องเรียนศิลปศึกษาและโรงอาหาร

          ปีการศึกษา 2522  สร้างอาคารถาวร  แบบ 106  ด้วยเงินงบประมาณกรมสามัญศึกษา จำนวน 145,290 บาท ปัจจุบันเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์

          ปีการศึกษา 2528  ได้ต่อเติมใต้ถุนอาคาร แบบ 106 ด้วยเงินงบประมาณ  จำนวน 280,000 บาท ปัจจุบันเป็นห้องพัสดุ  ห้องอาเซียน  ห้องพยาบาล ห้องสหกรณ์ และห้องพักครูตามกลุ่มสาระๆ ต่างๆ

          ปีการศึกษา 2528  ได้งบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอล 1 สนาม  จำนวน 75,000 บาท

          ปีการศึกษา  2529  สร้างโรงฝึกงาน แบบ 102/27  จำนวน  1  หลัง 2 ห้องเรียน  ด้วยเงินงบประมาณกรมสามัญศึกษา  จำนวน 780,000 บาท  ปัจจุบันเป็นห้องเรียนคหกรรม และอุตสาหกรรม

          ปีการศึกษา 2530  สร้างอาคารแบบ 108 ล  ด้วยเงินงบประมาณกรมสามัญศึกษา  จำนวน 2,450,000 บาท ปัจจุบันเป็นห้องเรียนภาษาไทยและคณิตศาสตร์

          ปีการศึกษา 2535  สร้างอาคารหอประชุม 100/27 ด้วยเงินงบประมาณกรมสามัญศึกษา  จำนวน 3,634,000 บาท

          ปีการศึกษา 2536  สร้างอาคารแบบ 318/30 ด้วยเงินงบประมาณกรมสามัญศึกษา  จำนวน 10,532,000 บาท ปัจจุบันใช้เป็นห้องเรียนสังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงานและห้องวิชาการ

          ปีการศึกษา 2541  สร้างถังเก็บน้ำด้วยเงินงบประมาณ

          ปีการศึกษา 2544  สร้างห้องน้ำ ห้องส้วม แบบ 6 ที่ /27 ด้วยเงินงบประมาณ  จำนวน 209,000 บาท

          ปีการศึกษา 2547  ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วม “หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน”

          ปีการศึกษา 2548  ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

          ปีการศึกษา 2549 ได้รับยกย่องให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน จากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          ปีการศึกษา 2550  ได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ

          ปีการศึกษา 2551  ได้รับรางวัลดีเด่นในโครงการสร้างจิตสำนักในการอนุรักษ์พลังงานภาค 9 จังหวัดพิษณุโลก

          ปีการศึกษา 2552  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการสถานศึกษายุวชนประกันภัยจังหวัดน่าน  และรางวัลเหรียญเงิน โครงการจัดระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1

          ปีการศึกษา 2554  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ระดับจังหวัด จากสำนักงานลูกเสือจังหวัดน่าน

          ปีการศึกษา 2555  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับภาค รุ่น 18  ปี

          ปีการศึกษา 2556  ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 3  การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ระดับประเทศ และรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ – เนตรนารี  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1

          ปีการศึกษา 2557  ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประจำปี 2555 จากศูนย์อำนวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  กระทรวงศึกษาธิการ  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ – เนตรนารี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1

          ปรัชญาของโรงเรียน  จัดการการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

          คำขวัญของโรงเรียน  ลูกสันติสุขพิทยาคม เก่ง เกียรติ  กล้า

          คติพจน์ของโรงเรียน น.ถติ ป.ญญา สมา อาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี