สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

         ตราประจำโรงเรียน :  แสงเทียนเปล่งรัศมี (แสงสว่างแห่งปัญญา)

 
คติพจน์ : นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

สีของโรงเรียน  ม่วง – เหลือง

                                    สีม่วง   หมายถึง  ความสามัคคี

                                    สีเหลือง  หมายถึง  ความดีงาม

          

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน  พระพุทธสันติมุณีคุณ

 

                                  อักษรย่อของโรงเรียน  ส.พ.ค.