วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาของโรงเรียน  จัดการการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ : ยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรม