พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ (Mission)
1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2.พัฒนาครูและผู้บริหารสู่มืออาชีพ
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สื่อวุสดุอุปกรณ์ แหล่งการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
5.อนุรักษ์ธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
6.ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goals)
1.นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม
2.ครูและผู้บริหารเป็นครูมืออาชีพ
3.มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีมาตรฐาน
4.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
5.มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีวัฒนธรรมท้องถื่น
6.มีองค์กร เครือข่ายร่วมพัฒนาจัดการศึกษา