ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2562
ชั้น ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
28
27 55
มัธยมศึกษาปีที่ 2 37 37 74
มัธยมศึกษาปีที่ 3 36 39 75
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 101 103 204
มัธยมศึกษาปีที่ 4 42 43 85
มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 45 95
มัธยมศึกษาปีที่ 6 40 39 79
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 132 127 259
รวม 233 230 463