กลุ่มสาระสังคมศึกษา
มอบหมายงาน วิชาสังคมศึกษา ฯ ชั้น ม. 5 (เศรษฐศาสตร์)
 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทุกห้อง สรุปสาระสำคัญของหน่วยการเรียนรู้ที่  2 เรื่อง  "ระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน" ลงในสมุด ในช่วงปิดวันที่ 21 มิ.ย. - 1 ก.ค.  2556 นี้ (เก็บคะแนน) กำหนดส่ง..สัปดาห์แรกของเดือน กรกฎาคม  2556
                                            
                                                                       ..... ครูโชคชัย.....