ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายไตรพฤก ผางาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายศิลป์ชัย ทัศนีวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายนายกฤษดา นันทวาส์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :