กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
แผนงานกิจกรรม

วิสัยทัศน์

        ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( กิจกรรมลูกเสือ ) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของคณะลูกเสือแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2544 เกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพการศึกษาธรรมนูญ โรงเรียนบ้านทัพหลวง

 

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ .2544 และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา

2. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรและนักเรียนในด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมและจริยธรรม

3.ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่มีในโรงเรียน ที่เหมาะสมกับบุคลากรและนักเรียน

4. ศึกษา ปัญหาอุปสรรคในการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ) โดยใช้การประเมินผลการเรียน

5. ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนและบุคลากรให้มีประสบการณ์ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมลูกเสือ) โดยให้มีการฝึกอบรมเป็นพิเศษ การดูงาน การเข้าค่ายงานชุมนุมลูกเสือต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

 

ป้าหมาย / ตัวชี้สภาพความสำเร็จ

1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ) จะมีระบบการบริหาร การจัดการตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพการศึกษา

2. บุคลากรและนักเรียนเป็นผู้มีระเบียบ วินัย คุณธรรมและจริยธรรม

3. บุคลากรและนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี ที่มีในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของตน

4. บุคลากรและนักเรียนมีประสบการณ์ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ) โดย ได้ประสบการณ์ตรงจากการอบรมเป็นพิเศษ การดูงาน การเข้าค่ายงานชุมนุมลูกเสือต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ

 

ภาระงาน

1.จัดทำปฏิทินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ) ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2552

2.จัดทำงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ) ประจำปีการศึกษา 2552 ของงานและระดับต่าง ๆ

3.จัดทำเอกสารได้แก่

                • บันทึกการทำงานระดับ
                • บันทึกการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนา (กิจกรรมลูกเสือ) โรงเรียน
                • บันทึกการวางแผนการสอนให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
                • บันทึกแผนการสอนรายสัปดาห์
                • บันทึกหลังสอน สรุปประเมินผลการสอนรายคาบ
                • แบบประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)ภาคเรียนที่ 1/ภาคเรียนที่ 2
                • โครงการเข้าค่ายพักแรม
                • แบบประเมินโครงการเข้าค่ายพักแรม
                • แบบสรุปการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ) ระดับและข้อเสนอแนะ

4.ประสานงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ) ในระดับต่างๆให้เป็นไป ตามข้อกำหนด ทำเอกสารให้เป็นปัจจุบัน

5.ประสานงานกับฝ่ายกิจกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน

6.ประสานงานในการทำโครงการ การจัดงบประมาณปีการศึกษาต่อไป

 

โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 8481 ครั้ง