ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ...โดย ครูมาลัยพร จันต๊ะ
ประกาศ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม เรื่อง การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนชั้นประถมป

ด้วยโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน      สันติสุขพิทยาคม จะจัดการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมปีที่ 5 และ 6 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 09.00 12.00 น. ณ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 และ 6 ในอำเภอสันติสุข และอำเภอใกล้เคียง ได้มีโอกาสทดสอบวัดความรู้ความสามารถของตนเองในอีกระดับหนึ่ง และฝึกฝนลักษณะนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้

                                ดังนั้นโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม จึงใคร่ขอเชิญชวนให้นักเรียนที่สนใจทุกคน ได้สมัครเข้าทดสอบ            วัดความรู้ฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ ตามรายละเอียดของการสอบ มีดังนี้

จำหน่ายใบสมัคร                ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2557 (ชุดละ 20 บาท)

                                                ที่ห้องการเงิน โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม เวลา 08.30  16.00 น. 

กำหนดวันยื่นใบสมัคร (รับสมัคร) วันที่ 20 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2557

สถานที่รับสมัคร                 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ม่วงเหลืองและทาง Website

กำหนดวันสอบ                   วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 -12.00 น. อาคารไทรทอง    

                                         โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม

วิชาที่สอบ                             คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา

ประกาศผลคะแนนสอบ    วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 

                                                และมอบวุฒิบัตรในงานสันติสุขปริทรรศน์ 56 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557                 

                                         เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปที่หอประชุมจามจุรี  

*รายละเอียดต่าง ๆ สอบถามได้ที่ ฝ่ายวิชาการ โทร. 054 – 767065 ต่อ 16 , 087- 3024657

ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2557,09:11   อ่าน 801 ครั้ง