ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารจากงานบริหารวิชาการ โดยครูระบอบ ทองแท้
ตารางสอบวัดผลกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 126) 26 ส.ค. 63
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑(ปรับปรุง ๒๕๖๐ ) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ป (อ่าน 793) 26 ก.พ. 62
รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑(ปรับปรุง ๒๕๖๐ ) (อ่าน 838) 26 ก.พ. 62
ส่งบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 1/2559 (อ่าน 1456) 23 ก.ย. 59
ตัวอย่างแบบประเมินลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1/2559 (อ่าน 1109) 23 ก.ย. 59
ตัวอย่างลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1/2559 (อ่าน 1606) 23 ก.ย. 59
ส่งแบบประเมินสมรรถนะ (อ่าน 923) 22 ก.ย. 59
ส่งกิจกรรมชุมนุม (อ่าน 805) 22 ก.ย. 59
ส่งแบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (อ่าน 840) 22 ก.ย. 59
แบบฟอร์มการสอน (อ่าน 1102) 12 พ.ย. 58