ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมศรี เสนนันตา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสุวพัชร เนียมหอม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายนรัญ นันธนะวิบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายประพันธุ์ สมันจิตร์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2