ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูสมศรี เสนนันตา
ครู คศ.3

ครูสุวพัชร เนียมหอม
ครู คศ.3

ครูนรัญ นันธนะวิบูลย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3