กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายประพันธุ์ สมันจิตร์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสมศรี เสนนันตา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสุวพัชร เนียมหอม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายนรัญ นันธนะวิบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2