ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายบุญนัก ยศหล้า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูทรงศักดิ์ เนียมหอม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายพันศักดิ์ กิจการ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางศิริลดา เปียงชมภู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2