กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายบุญนัก ยศหล้า

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 085-7333559
อีเมล์ : b.yotla2525@gmail.com

นายทรงศักดิ์ เนียมหอม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายพันศักดิ์ กิจการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0811674558
อีเมล์ : punsak.34@hotmail.co.th

นางศิริลดา เปียงชมภู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1