ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายบุญนัก ยศหล้า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูทรงศักดิ์ เนียมหอม
ครู คศ.3

นายพันศักดิ์ กิจการ
ครู คศ.2

นางสาวศิริลดา คำนันท์
ครู คศ.2