ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายบุญนัก ยศหล้า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูทรงศักดิ์ เนียมหอม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายพันศักดิ์ กิจการ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวศิริลดา คำนันท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2