ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเสาวลักษณ์ ขอดแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางระบอบ ทองแท้
ครู คศ.3

นางสาวขจีรัตน์ ไชยวิโน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางปิยธิดา หม่องต๊ะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวณัฐธนา เหลืองเจริญรัศมี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวธิษะณา การัตน์
ครู คศ.2