ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเสาวลักษณ์ ขอดแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางระบอบ ทองแท้

นางสาวขจีรัตน์ ไชยวิโน

นางปิยธิดา หม่องต๊ะ

นางสาวณัฐธนา เหลืองเจริญรัศมี

นางสาวธิษะณา การัตน์