ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเสาวลักษณ์ ขอดแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางระบอบ ทองแท้

นางสาวขจีรัตน์ ไชยวิโน

นางปิยธิดา หม่องต๊ะ

นางสาวณัฐธนา เหลืองเจริญรัศมี

นางสาวธิษะณา การัตน์