ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวขจีรัตน์ ไชยวิโน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางปิยธิดา หม่องต๊ะ
ครู คศ.2

นางเสาวลักษณ์ ขอดแก้ว
ครู คศ.1

นางระบอบ ทองแท้
ครู คศ.3

นางสาวณัฐธนา เหลืองเจริญรัศมี
ครู คศ.2

นางสาวธิษะณา การัตน์
ครู คศ.2