ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวขจีรัตน์ ไชยวิโน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางปิยธิดา หม่องต๊ะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางเสาวลักษณ์ ขอดแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางระบอบ ทองแท้
ครู คศ.3

นางสาวณัฐธนา เหลืองเจริญรัศมี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวธิษะณา การัตน์
ครู คศ.2