กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวธิษะณา การัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปิยธิดา หม่องต๊ะ

นางเสาวลักษณ์ ขอดแก้ว

นางสาวขจีรัตน์ ไชยวิโน

นางสาวณัฐธนา เหลืองเจริญรัศมี

นางมาลัยพร พงศ์พิชญาภัค
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -