ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวดารัสกานต์ พิยะ
ครู คศ.2

นายโชคชัย กองชุม
ครู คศ.2