ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวดารัสกานต์ พิยะ
ครู

นายโชคชัย กองชุม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเกศสุดา มูลจะคำ