กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายโชคชัย กองชุม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวดารัสกานต์ พิยะ
ครู
อีเมล์ : buffer_geog@hotmail.com

นางสาวเกศสุดา มูลจะคำ