ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบุรัสกร กุดนาน้อย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสงกรานต์ คำนาน
พนักงานาราชการ