ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธนญ มารัตน์
ครู คศ.3

นายปริญศิลป์ ตำพุฒ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2