ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธนญ มารัตน์
ครู คศ.2

นายปริญศิลป์ ตำพุฒ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1