ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอภิชิต เงินกองแก้ว
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเบญญาภา แก้วทิตย์
ครู คศ.2

นางสาวมาลัยพร จันต๊ะ
ครู คศ.2