ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอภิชิต เงินกองแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางเบญญาภา แก้วทิตย์

นางสาวมาลัยพร จันต๊ะ