ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอภิชิต เงินกองแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเบญญาภา แก้วทิตย์

นางสาวมาลัยพร จันต๊ะ