ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายกัมพล ปิจดี
ครู คศ.2

นางจิตรานุช ธนันไชย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุนันทา ทิศหน่อ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางนฤมล อาษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนภา วงศ์รัก
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3