ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุนันทา ทิศหน่อ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิตรานุช ธนันไชย
ครู คศ.2

นายกัมพล ปิจดี
ครู คศ.1

นางนฤมล มารัตน์
ครู คศ.2

นางนฤมล อาษา
ครู คศ.1

นางสาวนภา วงศ์รัก
พนักงานราชการ