ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายกัมพล ปิจดี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิตรานุช ไชยเพียร

นางสาวสุนันทา ทิศหน่อ

นางนฤมล อาษา

นางสาวนภา วงศ์รัก