ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูป ชุด เปิดกล้องส่องอเมริกาเหนือ เล่ม 1 ทำเลที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดารัสกานต์ พิยะ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2563,15:49  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูป ชุด เปิดกล้องส่องอเมริกาเหนือ เล่มที่ 2 ภูมิอากาศและพืชพรรณ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดารัสกานต์ พิยะ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2563,15:48  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์D.I.Y. เก้าอี้นั่งและนอน อเนกประสงค์แบบพับเก็บได้
ชื่ออาจารย์ : นายอภิชิต เงินกองแก้ว
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2563,17:27  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร ์โดยใช ้ กระบวนการเช ื่อมโยงองค์ความรู้เดิมสู่องค์ความร ู้ใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายธนญ มารัตน์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2563,14:04  อ่าน 88 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM EDUCATION สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขจีรัตน์ ไชยวิโน
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2563,13:29  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ
ชื่ออาจารย์ : นายประพันธุ์ สมันจิตร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2563,13:27  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูป ชุด เปิดกล้องส่องอเมริกาเหนือ เล่มที่ 3 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดารัสกานต์ พิยะ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2563,13:24  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใชนวัตกรรม เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สารเสพติด ประจําปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายบุรัสกร กุดนาน้อย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2563,13:23  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การฝึกทักษะทางลูกเสือของลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางเบญญาภา แก้วทิตย์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,10:05  อ่าน 465 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
ชื่ออาจารย์ : นายบุญนัก ยศหล้า
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2561,10:23  อ่าน 411 ครั้ง
รายละเอียด..