ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ22101
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุนันทา ทิศหน่อ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2561,10:21  อ่าน 164 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การฝึกระเบียบแถวลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางเบญญาภา แก้วทิตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2558,10:28  อ่าน 509 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท21101
ชื่ออาจารย์ : ครูนรัญ นันธนะวิบูลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2558,08:48  อ่าน 1236 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้กำกับเนตรนารีประกวดระเบียบแถว
ชื่ออาจารย์ : นายอภิชิต เงินกองแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2556,11:39  อ่าน 623 ครั้ง
รายละเอียด..