ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การฝึกทักษะทางลูกเสือของลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางเบญญาภา แก้วทิตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,10:05  อ่าน 391 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
ชื่ออาจารย์ : นายบุญนัก ยศหล้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2561,10:23  อ่าน 356 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์ดเดอร์ โดยการกระบวนการเชื่อมโยงองค์ความรู้เดิมกับองค์ความรู้ใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายธนญ มารัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2561,10:34  อ่าน 483 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ22101
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุนันทา ทิศหน่อ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2561,10:21  อ่าน 567 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การฝึกระเบียบแถวลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางเบญญาภา แก้วทิตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2558,10:28  อ่าน 1063 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท21101
ชื่ออาจารย์ : ครูนรัญ นันธนะวิบูลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2558,08:48  อ่าน 1687 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้กำกับเนตรนารีประกวดระเบียบแถว
ชื่ออาจารย์ : นายอภิชิต เงินกองแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2556,11:39  อ่าน 870 ครั้ง
รายละเอียด..