ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการส่งเสริมทางด้านทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชรีภรณ์ ส่องเนตร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2565,11:47  อ่าน 258 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสูตรท้องถิ่นคณิตศาสตร์กับขนมไทย
ชื่ออาจารย์ : นางศิริลดา เปียงชมภู
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,00:13  อ่าน 496 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูป ชุด เปิดกล้องส่องอเมริกาเหนือ เล่ม 1 ทำเลที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดารัสกานต์ พิยะ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2563,15:49  อ่าน 502 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูป ชุด เปิดกล้องส่องอเมริกาเหนือ เล่มที่ 2 ภูมิอากาศและพืชพรรณ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดารัสกานต์ พิยะ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2563,15:48  อ่าน 451 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร ์โดยใช ้ กระบวนการเช ื่อมโยงองค์ความรู้เดิมสู่องค์ความร ู้ใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายธนญ มารัตน์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2563,14:04  อ่าน 539 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM EDUCATION สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขจีรัตน์ ไชยวิโน
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2563,13:29  อ่าน 479 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ
ชื่ออาจารย์ : นายประพันธุ์ สมันจิตร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2563,13:27  อ่าน 602 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูป ชุด เปิดกล้องส่องอเมริกาเหนือ เล่มที่ 3 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดารัสกานต์ พิยะ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2563,13:24  อ่าน 499 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใชนวัตกรรม เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สารเสพติด ประจําปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายบุรัสกร กุดนาน้อย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2563,13:23  อ่าน 492 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การฝึกทักษะทางลูกเสือของลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางเบญญาภา แก้วทิตย์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,10:05  อ่าน 978 ครั้ง
รายละเอียด..