ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางเบญญาภา แก้วทิตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2558,10:28  อ่าน 765 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การฝึกระเบียบแถวลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียดผลงาน

ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การฝึกระเบียบแถวลูกเสือ - เนตรนารี

                                สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้ศึกษา             เบญญาภา   แก้วทิตย์

หน่วยงาน            โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

ปีที่ศึกษา               ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม        

 เรื่อง การฝึกระเบียบแถว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมลูกเสือ)ของลูกเสือ - เนตรนารี

สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ก่อนเรียน - หลังเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรม และ 3. เพื่อศึกษา  ความพึงพอใจจากการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การฝึกระเบียบแถวลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จำนวน 40 คน ชาย 7 คน หญิง 33 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่

1.ชุดกิจกรรม เรื่อง การฝึกระเบียบแถวจำนวน   3 ชุด

2. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การฝึกระเบียบแถว

3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรีย - หลังเรียน

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกเสือ - เนตรนารี ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่า E1/E2 ค่าเฉลี่ย()ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ค่าดัชนีความสอดคล้องIOCการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p)ค่าอำนาจจำแนก(r)

ความเชื่อมั่นKR-20เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน - หลังเรียนแล้วนำเสนอตารางประกอบความเรียง

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.28 KB
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2558,10:28   อ่าน 765 ครั้ง